Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

3.9 C° Pécel 2021. október 18. hétfő
Pecel 01
Orvos
2021 február 26.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel, Pécel Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladata ellátása érdekében pályázatot hirdet háziorvosi feladatok ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere

2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Ellátandó feladatok:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti 5. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása

Ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 1.221 fő

A munkavégzés helye:

Dr. Varga László Egészségház

2119 Pécel, Pesti út 6. vagy a nyertes pályázat benyújtója által megjelölt, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő péceli helyszín

A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól, melyet a szerződő felek, annak lejárata előtt meghosszabbíthatnak. A feladat legkorábban 2021. július 1. napjától látható el.

Díjazás és juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

 • egészségügyi alkalmasság,

 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,

 • vállalkozói/gazdasági társasági formában való működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:

 • részletes szakmai önéletrajz,

 • motivációs levél,

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

és

2. a) gazdasági társaság pályázó esetén:

 • alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy

b) egyéni vállalkozó esetén:

 • vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

 • A tevékenység ellátásához biztosított rendelőhelyiség Pécel Város Önkormányzata tulajdonában áll. Az Egészségügyi Szolgáltató viseli a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, lifthasználat, szemétszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), a rágcsálóirtást, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.

 • A rendelkezésre bocsátandó rendelőhelyiségben a feladatellátás váltott rendelőhasználat formájában valósulhat meg.

 • A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/106/2021., valamint az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi pályázat 5. számú körzet”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/28/66 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

- Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

- Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

- Péceli Hírek 2021. áprilisi száma

- www.oali.hu