Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

26.5 C° Pécel 2024. június 22. szombat

Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása


A KEOP-1.2.0/ 09-11-2011-0028 Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása címet viselő európai uniós támogatású projektről hírek, információk

Hamarosan kezdődik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Szechenyi Terv

A polgármesteri hivatalban tartotta projektindító egyeztetését a KEOP-1.2.0/ 09-11-2011-0028 Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása címet viselő európai uniós támogatású projekt megvalósulását felügyelő menedzsment szervezet. A hosszas előkészítő munka eredményeként hamarosan elindul a beruházás, megkezdődik az építés.

Ötszáz millió forintot meghaladó öszszegű európai uniós és hazai támogatással valósulhat meg a péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítése, melynek segítségével hosszú távon biztosított lesz a városban keletkező szennyvíz jogszabályokban előírtak szerinti tisztítása. Pécel Város Önkormányzata még 2011-ben nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás című európai uniós pályázati kiírásra, a döntés 2012. február 7-én született meg a 491 959 204 forint vissza nem térítendő támogatásról. A projekt támogatási intenzitása 82,49 százalék. 

Az önkormányzat 2012-ben pályázott a Belügyminisztérium által kiírt EU Önerő Alapra is, ennek eredményeként további 57 399 510 forint összegű támogatásban részesült, illetve az NFÜ EU önerő alapjából a fennmaradó saját rész is várhatóan finanszírozásra kerül. Így várhatóan önerő nélkül valósulhat meg a város történetének egyik legnagyobb környezetvédelmi célú beruházása.

Szöllősi Ferenc ugyanakkor elmondta, hogy a beruházás áfa vonzatának előfi nanszírozása így is nehéz terhet jelent a városnak, de az idei költségvetés tervezésekor számoltak ezzel. A polgármester kiemelte: fő szempont a megvalósítás során, hogy a pályázati költségvetésen belül tudják kivitelezni a projektet. A szennyvíztisztító telep korszerűsítését végző vállalkozás kiválasztása még folyamatban van. A közbeszerzés sikeres zárása után, várhatóan 2013 júniusában lehet aláírni a szerződést, és megindulhat a projekt fi zikai megvalósulása, aminek közvetlen célja Pécel szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása. A beruházás a város szenny víztisztító telepének bővítésére, fejlesztésére irányul.

Az 1999-es megépítés óta az addig működő II. fokozatú, részben eleveniszapos rendszert felváltotta a III. fokozatú biológiai tisztítású technológia. A  tisztított szennyvíz befogadója a Rákos-patak, a keletkező szennyvíziszap a szeméttelep 2001-es bezárása óta a gyömrői átmeneti tárolóba, majd onnan mezőgazdasági hasznosításra kerül. A városból érkező szennyvizek a korábbi, elavult végátemelőt kikerülve egy új, DN 500 gravitációs vezetéken érkeznek a szennyvíztisztító telephez, ahol az új végátemelő aknába folynak. Az új végátemelőben 1+1 szennyvízátemelő szivattyú továbbítja a telepre a beérkező szennyvizet. Csapadékos időszakban a teljes (csapadékvízzel hígított) szennyvíz mennyiség a szárazidei 1 üzemi szivattyú mellé belépő plusz 1 csapadékidei szennyvíz átemelő szivattyúval kerül felemelésre a telepre. Így csapadékos időszakban a teljes szennyvíz mennyiség a telepre kerül, kizárva a Rákos-patak környezetszennyezését.

A telepen a nagyobb hidraulikai kapacitásért egy új gépi finomrácsot, levegőztetett zsír- és homokfogó berendezést telepítenek, amely az új végátemelő felől érkező szennyvizet fogadja. A mechanikai előtisztítás után a biológiai tisztító egységek közötti szennyvíz-kormányzást biztosító osztómű következik. Az üzembiztonsági tározó fedett, kevert és levegőztetési lehetőséggel kialakított műtárgy. A környezetet terhelő káros szaghatás miatt légtere elszívott, a levegő biofilterrel szagtalanított. A telepen kialakítanak egy szippantott szennyvíz fogadó-leürítő állást. Itt a leürített, szippantott szennyvizet egy daraboló berendezés fogadja, majd a fogadó aknából 1+1 szivattyú az új, gépi rács zsír- és homokfogó berendezésre emelik fel. A projekt eredménye egy korszerű tisztítómű, melynek segítségével biztosíthatók az európai uniós irányelvek és a csatlakozási szerződésben vállalt határidők.

(2013. május 9.)

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 pályázat - a korábbi KEOP-1.2.0/F pályázat második fordulója

Pályázó neve: Pécel Város Önkormányzata
Pályázat neve: Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása
Kedvezményezett: Pécel Város Önkormányzata
Projekt címe: Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása

Projekt összefoglaló: A városból érkező szennyvizek a korábbi, elavult végátemelőt kikerülve egy új DN 500 gravitációs vezetéken érkeznek a szennyviztisztító telephez, ahol az új végátemelő aknába folynak. Az új végátemelőben szennyvízátemelő szivattyú továbbítja a telepre a beérkező szennyvizet. Csapadékos időszakban a teljes (csapadékvízzel hígitott) szennyvíz mennyiség a csapadék idei átemelő szivattyúval kerül felemelésre a telepre. Így csapadékos időszakban a teljes szennyvíz mennyiség a telepre kerül, kizárva a Rákos-patak környezetszennyezését. A telepen a nagyobb hidraulikai kapacitás miatt egy új gépi finomrács, levegőztetett zsír és homokfogó berendezés kerül telepítésre. A mechanikai előtisztítás után a biológiai tisztító egységek közötti szennyvíz kormányzást biztosító osztómű következik. A sűrített fölösiszap víztelenítését a meglévőnél nagyobb kapacitású gépi iszapvíztelenítő berendezésen víztelenítjük. A telepen kialakításra kerül egy szippantott szennyvíz fogadóleürítő állás. A projekt eredménye egy korszerű tisztítómű 2000 köbméter/nap kapacitással. Beszerzésre kerül egy darab csatornatisztító-szippantó jármű is.

A beruházás kivitelezése 2013. tavaszának második felében indul, majd ezt követi a 9 hónapos próbaüzem. A kivitelezés teljes időszaka alatt a szennyvíztisztító működését biztosítjuk. Az építési munkák várhatóan 2014. év elejére befejeződnek, a próbaüzem alatt a tisztítómű már a megnövekedett kapacitással üzemel.

A megvalósítás összköltsége: nettó 596.321.950 Ft.
Megítélt támogatási összeg: nettó 491.959.204 Ft.
Támogatási intenzitás: 82,498926 %
Támogatói döntés dátuma: 2012. 02. 21.
Támogatási szerződés dátuma: 2012. 04. 19.
A tervezett befejezés ideje: 2014. 11. 08.

Közreműködő Szervezet: „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. - 1134 Budapest, Váci út 45.

A péceli szennyvíztisztító korszerűsítése

Umft 640

A projekt neve: "Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása" - KEOP 1.2.0/F


A projekt leírása:
 Pécel dinamikusan fejlődik, lakosságszáma napjainkra meghaladja a tizenötezret. Ennek következtében a városi szennyvíztisztító elérte kapacitásának a felső határát. A városi szennyvíztisztítás hosszú távú megoldása érdekében Pécel önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Operatív Program (KEOP) keretén belül uniós forrásra. A beruházás csaknem 500 millió forintba kerül és nem igényel lakossági hozzájárulást. A tervek szerint a projekt tizenöt százalékát önkormányzati, a nyolcvanöt százalékát - mintegy 400 millió forintot - vissza nem térítendő uniós forrásból teremtik elő.

Az előkészületi munka sikerességét bizonyítja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több mint 17 millió forintot biztosított a tervek elkészítésére. 2010 nyarán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága a péceli szennyvíztisztító korszerűsítésének Részletes Megvalósítási Tanulmányát továbbtervezésre alkalmasnak találta.

A tervek szerint a szennyvíztisztító telep régi, használaton kívüli műtárgyai elbontásra kerülnek, helyükre új fogadóállomás, végátemelő, korszerű energiatakarékos tisztítórendszer épül. A jelenlegi PURDEN rendszerű biológiai műtárgy is korszerűsödik egy, a korábbival megegyező, de nagyobb kapacitású PURDEN-II rendszerű technológia kiépítésével. Az új PURDEN-II műtárgy tartalmazza az anaerob, anoxikus, aerob és ülepítő tereket is. A szennyvíztisztító modernizálásával és kapacitásának bővülésével megteremtődik a lehetősége, hogy a teljes városi lakosság ráköthessen és használhassa a városi csatonahálózatot. A szikkasztók felszámolásával pedig Pécel egy magasabb környezetvédelmi besorolású várossá válik, hiszen végleg megszűnik a felszín alatti vizek szennyezése a térségben.


Kedvezményezettek neve: Pécel Város Önkormányzata, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság,1134 Budapest, Váci út 45.

Kapcsolatok:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.fi.kvvm.hu)

Óriásfejlesztés a környezetvédelemért

EU támogatásból valósul meg a péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítése és kapacitásbővítése, amely a város történetének egyik legnagyobb környezetvédelmi célú beruházása.

500 millió forintot meghaladó összegű Európai Uniós és hazai támogatással valósulhat meg a péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítése, mely segítségével hosszú távon biztosított lesz a városban keletkező szennyvíz jogszabályokban előírtak szerinti tisztítása

Pécel város lakossága dinamikusan növekedett az elmúlt 20 évben, lakosságszáma napjainkra meghaladja a tizenötezret. Ennek következtében a városi szennyvíztisztító elérte kapacitásának a felső határát. A városi szennyvíztisztítás hosszú távú megoldása érdekében elengedhetetlen ez a fejlesztés, amelynek finanszírozásához vissza nem térő alkalmat biztosítanak az Európai Uniós és hazai pályázatok nyújtotta lehetőségek. A projekt közvetlen célja Pécel város szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása. A projektben tervezett fejlesztés Pécel város szennyvíztisztító telepének bővítésére, fejlesztésére irányul. Az 1999-es megépítés óta az addig működő II. fokozatú, részben eleveniszapos rendszert felváltotta a III. fokozatú biológiai tisztítású technológia. A tisztított szennyvíz befogadója a Rákos-patak, a keletkező szennyvíziszap a szeméttelep 2001-es bezárása óta a gyömrői átmeneti tárolóba, majd onnan mezőgazdasági hasznosításra kerül. Csapadékos időszakban a teljes (csapadékvízzel hígított) szennyvíz mennyiség a szárazidei 1 db üzemi szivattyú mellé belépő +1 db csapadékidei szennyvíz átemelő szivattyúval kerül felemelésre a telepre. Így csapadékos időszakban a teljes szennyvíz mennyiség a telepre kerül, kizárva a Rákos-patak környezetszennyezését. A projekt eredménye egy korszerű tisztítómű, melynek segítségével biztosíthatók az EU-s irányelvek és a csatlakozási szerződésben vállalt határidők.

A projektben résztvevőket közbeszerzési eljárás keretében kellett kiválasztani a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A pályázat szabályos lebonyolítását felügyelő Közreműködő Szervezetnél jóváhagyták a közbeszerzési dokumentáció megfelelősségét, így aláírásra kerülhetett a kivitelezői szerződés. A szennyvíztisztító telep korszerűsítését végző vállalkozóval az önkormányzat képviselői, ünnepélyes keretek között, 2013. június 17-én írták alá a vállalkozási szerződést és még ebben a hónapban átadják a munkaterületet. Szöllősi Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy a munkaterület átadást követően - amely június végére tervezett - megkezdődhet a szennyvíztisztító telep kivitelezése és várhatóan 2014 novemberében fejeződik be a környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú projekt. Az építési munkák várhatóan 2014. év elejére befejeződnek, a próbaüzem (kb. 9 hónap) alatt a tisztítómű már a megnövekedett kapacitással üzemel.

A péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos információk folyamatosan elérhetők a www.pecel.hu honlapon vagy a Péceli Polgármesteri Hivatalban.