Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

25.4 C° Pécel 2024. június 22. szombat
Allas 3
2020 december 04.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Polgármestere pályázatot hirdet a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) igazgatói munkakörének betöltésére

A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idejű, három hónap próbaidő kikötésével

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évig terjedő, 2021. március 1. és a 2026. február 28. napja közötti időszak.

(Amennyiben a pályázat meghirdetője olyan pályázóval kíván munkaszerződést kötni, aki nem tudja vállalni a 2021. március 1-jei munkakezdést, úgy a pályázat meghirdetője lehetőséget biztosít arra, hogy az igazgatói munkakör betöltése kezdetének és megszűnésének időpontja a fentiektől egy vagy két hónappal későbbi időpontban kerüljön megállapításra.)

 A munkavégzés helye: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

A munkakörbe tartozó lényegesebb feladatok:

 A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező kulturális intézmény vezetése.

A város közművelődési tevékenységének szervezése, a városi ünnepségek és rendezvények, a helyi kiállítások szervezése, pályázatok készítése, a könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Felelős az intézmény működtetéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes munkavállalója tekintetében, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti és aktualizálja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, dokumentumait, valamint az intézmény éves munkatervét és az annak mellékletét képező szolgáltatási tervét, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi-területi és országos szakmai szervekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő egyesületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozott idejű, öt évre szóló munkaviszony, az igazgató a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

Munkabér, juttatások: A munkabérre, pótlékokra és az egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4. pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat

vagy

 • a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,

 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

és

 • a magyar nyelv ismerete,

 • büntetlen előélet,

 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

 • a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzés elvégzése vagy határidőre történő elvégzésének vállalása, vagy a képzés megléte alóli mentesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődési szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 • a jogszabályban meghatározottak szerinti ötéves szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,

 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, a fejlesztési elképzeléseket is megfogalmazó részletes szakmai és vezetési program,

 • nyilatkozat a pályázó munkabérrel kapcsolatos igényéről,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat elbírálását,

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkérését igazoló irat, mely igazolja a büntetlen előéletet

 • nyilatkozat a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzés elvégzéséről (amennyiben azt már elvégezte, csatolandó az azt igazoló irat másolata), annak hiánya esetén annak határidőre való elvégzése vállalásáról, vagy a mentességet igazoló dokumentum másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/133-2/2020., valamint a munkakör megnevezését: „igazgató Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 25.

A pályázat elbírálásának módja:

A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/28 452-751-es telefonszámon, vagy személyesen Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkaviszony befejező időpontját követően a munkáltatói jogkör gyakorlója nem biztosítja a lehetőséget a pályázó számára a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatásra.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

 • Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház honlapja

 • Péceli Hírek 2020. decemberi száma

Pécel, 2020. december 4.

Horváth Tibor polgármester